Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - Olszewski.pkpirr.eu

Artykuł z postępowania karnego w sposób kompleksowy zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zadania dotyczące polskiego procesu karnego. Autorzy artykułu w poszczególnych rozdziałach.

Przestępstwo wzięcia przetrzymywania

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę zwi�...


Bezwzględne przyczyny odwoławcze

Problematyka bezwzględnych przyczyn odwoławczych wzbudzała i nadal wzbudza wi...

Apelacje procesie karnym

Artykuł, dzięki której w praktyczny i przystępny sposób poznasz i przyswoi...

Apelacja procesie karnym

Artykuł dla aplikantów jak i praktyków prawa...

Bójka pobicie Nowosad

Artykuł dotyczy zagadnień dogmatycznych związanych z przestępstwem udziału...

Apelacja oskarżyciela Artykuł

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę zwi�...

Bezstronność sadu jej

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest rekonstrukcja znaczenia zasady bezstronn...


Zasada proporcjonalności prawie

Artykuł przedstawia zadania ogólne prawa karnego procesowego. Napisany poprzez znawców przedmiotu zajmujących się procesem karnym od strony dogmatycznej i praktycznej. Omówiono w przed tematykę zasad procesu, przesłanek procesowych, czynności procesowych, uczestników procesu karnego, postępowania dowodowego dodatkowo środków przymusu. Praca internetowa przeznaczony dla osób zainteresowanych prawem karnym procesowym, zwłaszcza studentów, doktorantów, aplikantów i praktyków wykonujących zawód prawniczy. Całościowe, wybitnie przystępne przedstawienie problematyki części ogólnej prawa karnego procesowego ułatwi zdobycie wiedzy z tej dziedziny prawa także umiejętności stosowania kodeksów w praktyce. Artykuł przeznaczona dla osób zawodowo połączonych z problematyką postępowania karnego wykonawczego, sędziów (w szczególności sędziów penitencjarnych), kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Służby Więziennej dodatkowo adwokatów i prokuratorów, a także żaków prawa, administracji, pedagogiki dodatkowo resocjalizacji. Lektura artykułu ukazuje prawne aspekty postępowania penitencjarnego w odniesieniu do najważniejszych grup skazanych w polskim systemie penitencjarnym, w tym: wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych, zakwalifikowanych jako niebezpieczni, w szczególności chronionych, uzależnionych od środków odurzających, recydywistów. Dodatkowym atutem publikacji jest to, że porcja zawartych w niej opracowań, pozycja analizą przepisów i studium dostępnej literatury, obejmuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych poprzez autorów.

Więcej

Generic placeholder image

Zmiany polskim prawie

Artykuł stanowi wyrażenie omowne artykułów postępowania karnego stosowanych w procedurach trans granicznych. Obejmuje również przepisy klasycznych instrumentów międzynarodowego obrotu prawnego, jakim sposobem i jeszcze obszerniejszą częścią Działu XIII KPK stanowiącą transpozycję aktów UE urzeczywistniających normę wzajemnego uznawania orzeczeń. Uwzględnia przy tym zarówno krajowe, w jaki sposób i coraz obfitsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które winno stanowić ramy wykładni. Artykuł może bym równocześnie traktowany jako przewodnik po zawiłej mapie narzędzi obrotu międzynarodowego, gdzie mając na uwadze dynamikę rozwoju tej dziedziny autorzy objaśniają powiązania pomiędzy poszczególnymi, nieraz nakładającymi się na siebie instrumentami, sugerują sposoby rozwiązania trudności intertemporalnych, oznacza to też godzą promowaną poprzez europejskie i krajowe najwyższe instancje wykładnie pro unijną z interesem krajowego wymiaru sprawiedliwości. Artykuł adresowany jest wyjątkowo do praktyków przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i adwokatów. Przedmiot opracowania stanowi ogół zagadnień związana ze źródłami zawiadomień o popełnionych przestępstwach w polskim postępowaniu karnym. Celem rozprawy jest jasne rozróżnienie występujących w polskim porządku prawnym podmiotów, które dostarczają informacji o popełnionym przestępstwie rozumianym w szerokim sensie, w który sposób także wykazanie konsekwencji spowodowanych jego wpływem oraz reakcji organów państwa na te informacje. Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom państwa jest zwłaszcza uzależnione od efektywnego działania organów ścigania. Instytucje takie w który sposób policja i prokuratura, żeby mogły prawidłowo wcielać w życie swoje zadania, muszą dysponować rzetelnymi informacjami na temat sytuacji panującej w danym środowisku. Natomiast w celu uzyskania tych informacji muszą współpracować z obywatelami i tutaj doniosłą rolę odgrywają źródła informacji o popełnionym przestępstwie. Tym samym praca ma na celu wykazanie, że to właśnie współdziałanie organów państwa i społeczeństwa jest warunkiem niezbędnym wpływającym na poczucie bezpieczeństwa. Im społeczeństwo mocniej darzy organy ścigania zaufaniem i wierzy w ich sprawne działanie, tym w wyższym stopniu jest skłonne reagować na dostrzegane nieprawidłowości.

Więcej

Generic placeholder image

Nauki penalne wobec

Artykuł przeznaczona jest dla osób zainteresowanych prawem karnym procesowym, szczególnie studentów, doktorantów, aplikantów i pragmatyków wykonujących zawody prawnicze. Całościowe, wybitnie przystępne ukazanie problematyki części szczególnej prawa karnego procesowego ułatwi zdobycie wiedzy z tej gałęzi prawa także umiejętności stosowania prawa w praktyce. W pracy przedstawiono w zwięzłej formie zagadnienia dotyczące dynamiki procesu karnego, tj.: postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem pierwszej instancji, postępowania odwoławczego, postępowania kasacyjnego i wznowieniowego, postępowań następczych dodatkowo postępowań ze stosunków międzynarodowych. Artykuł przybliża kluczowe instytucje i pojęcia z obszaru postępowania karnego. Leksykon stanowi pomoc w nauce postępowania karnego szczególnie na rzecz żaków kierunków prawa i administracji, a także aplikantów. Syntetyczne opracowanie pojęć umożliwia szybkie dotarcie do wiadomości, ich utrwalenie, a także sprawdzenie. Alfabetyczny układ haseł pozwala Czytelnikowi dotrzeć do zwięzłej i wyczerpującej informacji odnośnie do pojęcia oraz instytucji z obszaru prezentowanej problematyki. Praktyczny wspólnie z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus. Pozycja bibliograficzna jest zwracana wyjątkowo do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także adwokatów występujących w postępowaniach karnych i karnoskarbowych również radców prawnych, a również dla sędziów i prokuratorów. Praca internetowa z komentarzem ułatwi: adwokatom i radcom prawnym ułatwi skuteczne złożenie środka zaskarżenia ze względu praktycznym wskazówkom Autorki, aplikantom zapewni fachowe przygotowanie się do składania środków zaskarżenia, zawiera przykłady wzorów środków zaskarżenia dodatkowo najświeższe orzecznictwo poświęcone temu tematowi, stanowi profesjonalną i nieocenioną pomoc w sporządzaniu pism w konkretnych sprawach w postępowaniu karnym zgodnie z wymaganiami formalnymi, ukazuje najczęstsze problemy, powstałe w związku ze sporządzaniem danego pisma, ułatwiając zarówno stronom, jak i pełnomocnikom procesowym zrozumienie zawiłości procedury karnej.

Więcej

Generic placeholder image

682

Pobrań

205

Użytkowników

273

Recenzji

27

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  Nowe prawo budowlane wprowadzone Ustawą
  Nowe prawo budowlane - wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne także niektórych innych ustaw przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i całkowity wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej.

 • foto
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki czyli usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna.

 • foto
  Umowa umowa deweloperska jak księgować do
  Umowa - umowa deweloperska jak księgować do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, jakkolwiek też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami,.

 • foto
  Nowe prawo żądanie wyjawienia albo wydania środka
  Nowe prawo żądanie wyjawienia albo wydania środka dowodowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności.

 • foto
  Prawo restrukturyzacyjne zgłaszanie wierzytelności
  Prawo restrukturyzacyjne - zgłaszanie wierzytelności do syndyka; sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne relacje wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również zależności wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019.

 • foto
  Upadłość i prawo upadłościowe co to
  Upadłość i prawo upadłościowe co to jest umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przed w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje.

 • foto
  Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania
  Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice w stosunku do profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – budowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy.

 • foto
  porządkowanie akt osobowych jest
  porządkowanie akt osobowych jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania.

 • foto
  Nowelizacja KSH Obowiązki podmiotu
  Nowelizacja KSH Obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za nieobecność prowadzenia rejestru akcjonariuszy czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności ewentualnie pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania poprzez spółkę od.

 • foto
  W jaki sposób negocjować z najemcą
  W jaki sposób negocjować z najemcą obniżenie lub zawieszenie czynszu – studium przypadku skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami,.